سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
» بخش های استراتژیک » بخش شبکه آبیاری و زهکشی

بخش شبکه آبیاری و زهکشی

شرکت مهندسین مشاور زیستاب دارای رتبه ۱ و ۲ آبیاری و زهکشی است. بخش تخصصی شبکه آبیاری و زهکشی در شرکت، متشکل از دو زیربخش مجزای مطالعات و نظارت است.
بخش مطالعات وظیفه مطالعات پتانسیل یابی، شناخت، مرحله یک و مرحله دو طرح های آبیاری و زهکشی را برعهده دارد. این بخش متشکل از زیربخش های تخصصی مطالعات کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، خاک شناسی، آبیاری و زهکشی و سازه های آبی است.
از جمله طرح های مطالعاتی این بخش می توان به شبکه های آبیاری و زهکشی ارس ۱ ( ۲۰۰۰ هکتار)، کرم آباد ( ۲۲۳۰۰ هکتار)، آراز ۳ ( ۱۷۵۰ هکتار)، بانه (۲۱۰۰۰ هکتار)، آیدوغموش (۷۵۰۰ هکتار)، اراضی حاشیه زاینده رود )بن (۱۲۵۰۰ هکتار)، قیقاج (۲۶۰۰ هکتار)، فشل (۲۱۰۰ هکتار)، شیبلو (۲۹۶۰ هکتار)، یارآغلی (۲۴۰۰ هکتار)، قزلداغ (۲۰۰۰ هکتار)، قرنقو (۱۰۰۰ هکتار)، گرگک (۲۷۶۰ هکتار)، بارده (۲۰۰۰ هکتار)، بیدکان (۲۰۰۰ هکتار)، صالح آباد (۲۷۶۰ هکتار)، زیدون (۲۰۰۰ هکتار)، قلی بیگلو (۷۰۰ هکتار)، بابا احمد (۶۰۰ هکتار)، اشاره نمود.
بخش نظارت، وظیفه انجام کلیه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی طرح های احداث و بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی را برعهده دارد. این بخش متشکل از زیربخش های نقشه برداری، امور اجرایی سیویل، امور اجرایی مکانیکال، امور اجرایی الکتریکال، امور قراردادها و رسیدگی پیمان، متره و برآورد، و مدیریت و کنترل پروژه است.
از جمله طرح های اجرایی این بخش می توان به نظارت بر احداث و بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کرم آباد و شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش در چند واحد عمرانی مختلف، شبکه صالح آباد، شبکه قیقاج، شبکه یاراوغلی، شبکه آراز ۳ اشاره نمود.
بخش شبکه آبیاری و زهکشی