پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» درباره ما » چشم انداز و مأموریت

چشم انداز و مأموریت ها

mission vision logo  

چشم انداز :

ایفای نقش ماندگار در صنعت آب و فاضلاب و بسترسازی جهت توسعه پایدار

ماموریت:

فعالیت در زمینه مهندسی آب و فاضلاب در سطح ملی و بین المللی با لحاظ کیفیت و بر اساس معتبرترین استانداردهای موجود مهندسی

خط مشی کیفیت:

     شرکت مهندسین مشاور زیستاب، پیشگام بهبود در ارائه خدمات مشاوره مهندسی آب، در راستای ارتقای روز افزون کیفیت خدمات، مصمم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت منطبـق با اســتاندارد و بهبود مستمر است.

    این شرکت به منظور تحقق ماموریت و دستیابی به چشم انداز در کلیه فعالیت های خود بر مبنای اصول زیر عمل می نماید

  • ز مان ارائه خدمات: انجام به موقع خدمات مطابق با الزامات ذینفعان
  • ی ادگیری و انگیزش نیروی انسانی: انگیزش نیروی انسانی از طریق ترویج کار گروهی، آموزش، استفاده از دانش سازمانی و ایجاد محیط کاری صمیمی
  • س اماندهی و ارتقای دانش فنی و تخصصی: ایجاد قابلیت های فنی برتر و ارتقای دانش فنی و تخصصی در تمام سطوح و  ایجاد تنوع در خدمات ارایه شده
  • ت مرکز بر مشتری: تمرکز بر الزامات و خواسته های مشتریان و افزایش سطح رضایت ذینفعان
  • ارتقا سطح مشارکت نیروی انسانی: فراهم نمودن فضای مشارکت حداکثری نیروی انسانی
  • ب هبود مستمر: بهبود و ارتقاء کیفیت  عملکرد سازمان 
 
  به منظور دستیابی به بالاترین اثربخشی در زمینه کیفیت خدمات ارائه شده مطابق با ماهیت سازمان، مدیریت شرکت ضمن اعلام تعهد و پایبندی خود به الزامات قانونی، سایر الزامات کاربردپذیر، اصول سیستم مدیریت کیفیت و تعیین چارچوب مناسب دستیابی به اهداف کیفی، از کلیه کارکنان می خواهد با مشارکت در بهبود مستمر کلیه فعالیت ها، تعهد خود را به ارتقاء کیفیت و پیشرفت جمعی نشان دهند.