سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده تونل

عنوان طرح: تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشخصات طرح: حفاری یک تونل دسترسی به طول ١٣٥٤ متر با شیب منفی ۱۰/۲ درصد حفاری یک مغار جهت دمونتاژ دستگاه های حفاری TBM در درون سنگ های گرانیت به طول ١٣٥ متر ارتفاع ١٥ متر و عرض ١٥ متر حفاری قطعه اول و بخش آبرفتی تونل اصلی به طول حدود ١٥ کیلومتر با استفاده از یک دستگاه Dual Mod TBM با شیب منفی از پرتال ورودی به سمت مغار و دومنتاژ TBM در مغار مونتاژ قطعات TBM DS در کارگاه خروجی حفاری قطعه دوم به طول ۲۰/۲ کیلومتر با استفاده از یک دستگاه TBM DSبا شیب مثبت حجم انتقال آب تونل گلاس ٦٤٦ میلیون متر مکعب در سال [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان. مشخصات طرح: حفاری تونل ورودی به طول ١٩٠٠٠ متر با استفاده از یک دستگاه (TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال ورودی به سمت مغار و دمنتاژ TBMدر مغار حفاری تونل خروجی به طول حدود ١٨.٨٥٧ متر با استفاده از یک دستگاه(TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال خروجی به سمت مغار و دمونتاژ TBM در مغار حفاری یک تونل دسترسی به روش NATM به طول ٢٥٨٩ متر با شیب منفی ١١.٥ درصد حفاری یک مغار به روش NATM جهت دمونتاژ دستگاه های حفاری [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب. مشخصات طرح: محدوده مورد مطالعه: مناطق ٢٢ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ،١٦ ، ١٠ ، ٩ ، ٥ ، ٢ شهرداری تهران مساحت محدوده مطالعات: ٢٨٠ کیلومتر مربع طول کل تونل مشترک تاسیسات پیشنهادی برای شهر تهران: ٤٨٦ کیلومتر تاسیسات داخل تونل: شبکه توزیع آب شرب و خام، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات، کنترل ترافیک [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری مروارید شهر تهران. مشخصات طرح: محدوده مورد مطالعه: شهرک مروارید شهر واقع در منطقه 22 شهر تهران مساحت محدوده مطالعات: ٤٧ هکتار، مشتمل بر ٦١ برج و ١٠٨٠٠ واحد مسکونی، مراکز تجاری، اداری، تفریحی، درمانی، ورزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی طول تونل پیشنهادی: ٣/٢ کیلومتر متوسط ابعاد تونل: ٢٥٠٠×٢٥٠٠ سانتی متر تاسیسات داخل تونل: شبکه توزیع آب شرب، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات [ ادامه... ]
عنوان طرح: طراحی و مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری خاوران. مشخصات طرح: محدوده مورد مطالعه: منطقه ٩ شهر تبریز مساحت محدوده مطالعات: حدود ١/٨ کیلومتر مربع طول کل معابر شهرک: ٣٠ کیلومتر طول تونل مشترک داخل شهرک: حدود ١٠ کیلومتر متوسط ابعاد تونل: ٢٠٠×٢٣٠ سانتی متر تاسیسات داخل تونل: شبکه توزیع آب شرب، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات، پیش بینی فضا برای برق فشار قوی این طرح اولین مطالعات تونل مشترک تاسیسات کشور در سطح فازهای مطالعاتی اول و دوم است و این شهرک اولین منطقه ای است که پیش از احداث بلوک های شهری و بارگذاری، بررسی زیر ساخت های آن در قالب تونل مشترک تاسیسات شهری دیده شده است [ ادامه... ]