شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
» درباره ما » رتبه بندی و گواهینامه های صلاحیت

رتبه بندی و گواهینامه های صلاحیت

پایه ١ و٢ تخصص سدسازی

پایه بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها

پایه ١ و٢ تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

پایه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

پایه ١ تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

پایه ٤ بهره برداری تاسیسات آب و فاضلاب

گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ سدسازی

گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ شبکه های آبیاری و زهکشی

پایه ٣ تخصص سازه