چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده مدیریت طرح

طرح های بخش مدیریت طرح

عنوان طرح: مدیریت طرح توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه کارون ، دز و کرخه ایلام از اراضی 550 هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام مشخصات طرح: ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت در مناطق محروم کشور؛ هندسی سازی اراضی کشاورزی؛ افزایش تولید ناخالص ملی و بی نیازی از واردات و در مراحل بعد صادرات محصولات؛ مدیریت صحیح آب و منابع زیر زمینی؛ برنامه ریزی، کنترل و مدیریت تولیدات کشاورزی؛ رونق صنایع وابسته؛ ایجاد هسته جمعیتی در محدوده طرح بیابان زدایی و تثبیت خاک و غیره. [ ادامه... ]
عنوان طرح: خدمات مدیریت طرح در طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های استان ایلام مشخصات طرح: رشد و رونق اقتصادی بخش کشاورزی و بخش های مرتبط در مناطق مرزی کشور تمرکز جمعیت و رشد آن در این مناطق افزایش با ایجاد رونق اقتصادی کاهش حساسیت اقتصاد کشور نسبت به چالش های سیاسی خارجی با درون زا شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این مناطق تقویت معیارهای اقتصاد مقاومتی [ ادامه... ]
مدیریت منابع آب استان زنجان رشد و رونق اقتصادی بخش های شرب و صنعت استان زنجان تقویت معیارهای اقتصاد مقاومتی [ ادامه... ]