چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
طرح آبرسانی سد بلوبین
عنوان طرح: طرح آبرسانی سد بلوبین مشخصات طرح: جمعیت شهرها 9821 نفر جمعیت روستاها 54075 نفر ظرفیت انتقال آب 167 لیتر در ثانیه تصفیه خانه انتقال آب به ظرفیت 167 لیتر در ثانیه تلمبه خانه شماره (1) به ظرفیت 167 لیتر در ثانیه تلمبه خانه شماره (2) به ظرفیت 137 لیتر در ثانیه طول خطوط انتقال 36200 متر قطر خطوط انتقال 200-400 میلی لیتر مخازن تعادلی 8000 متر مکعب ​
در دست اجرا
1398/07/29
1399/12/09
کار فرما
شرکت آب منطقه ای زنجان
اهداف طرح
تامین آب شرب 2 شهر و 92 روستا
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم (توجیهی،تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • جمعیت شهرها                                           9821     نفر
  • جمعیت روستاها                                       54075     نفر
  • ظرفیت انتقال آب                                          167     لیتر در ثانیه
  • تصفیه خانه انتقال آب به ظرفیت                      167     لیتر در ثانیه
  • تلمبه خانه شماره (1) به ظرفیت                       167      لیتر در ثانیه
  • تلمبه خانه شماره (2) به ظرفیت                       137     لیتر در ثانیه
  • طول خطوط انتقال                                    36200     متر
  • قطر خطوط انتقال                                   200-400     میلی لیتر
  • مخازن تعادلی                                            8000      متر مکعب