جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
مطالعات طراحی تفصیلی آب های سطحی در مناطق 7، 8 و 13 شهرداری تهران
طرح‌های تفصیلی بهسازی، نوسازی، توسعه شبکه فرعی به طول حدود 95 کیلومتر طرح‌های تفصیلی بهبود عملکرد شبکه فرعی در 120 نقطه طرح‌های تعمیر و مرمت شبکه فرعی در 150 مورد طرح‌های ترمیم و مرمت شبکه اصلی (طرح های ترمیم و مرمت نقطه ای) در 27 نقطه طرح اصلاح و بهسازی مجرای سعدی از تقاطع خیابان های مفتح و طبرسی (در منطقه 7 شهرداری تهران) طرح ترمیم و مرمت مجرای پیروزی (منطقه ۱۳ شهرداری تهران)
آینده
1398/07/24
1398/07/24
کار فرما
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
اهداف طرح
  • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
  • بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه 3 و 4 و جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های فرعی
  • تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی GIS
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله دوم (تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • طرح‌های تفصیلی بهسازی، نوسازی، توسعه شبکه فرعی به طول حدود 95 کیلومتر
  • طرح‌های تفصیلی بهبود عملکرد شبکه فرعی در 120 نقطه
  • طرح‌های تعمیر و مرمت شبکه فرعی در 150 مورد
  • طرح‌های ترمیم و مرمت شبکه اصلی (طرح های ترمیم و مرمت نقطه ای) در 27 نقطه
  • طرح اصلاح و بهسازی مجرای سعدی از تقاطع خیابان های مفتح و طبرسی (در منطقه 7 شهرداری تهران)
  • طرح ترمیم و مرمت مجرای پیروزی (منطقه ۱۳ شهرداری تهران)
موقعیت جغرافیایی
تهران/ مناطق 7، 8 و 13 شهرداری