شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و ...
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١٤ شهرداری تهران
پایان یافته
1391/12/05
1400/05/20
کار فرما
شهرداری منطقه ١٤ تهران 
اهداف طرح
 • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
 • بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه ٣ و ٤ 
 • رفع مشکل آبگرفتگی معابر در کل سطح منطقه
 • تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و تهیه بانک اطلاعاتی GIS
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله شناخت و اول  (پتانسیل یابی و توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • مساحت کل حوضه آبریز حدود ٢٠ کیلومتر مربع و دارای ٣٤ حوضه اصلی
 •  ٤٧٣.٦ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١٤ 
 •  ٢٤.١ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی
 •  ٤٤٩.٥ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • بررسی ٤١ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه
 •  ٤٢.٦ کیلومتراصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه
 • ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
موقعیت جغرافیایی
تهران/ منطقه 14 شهرداری