جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مطالعات مرحله اول استفاده از آب های نامتعارف در ...
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول استفاده از آب های نامتعارف در محدوده طرح زهکشی اراضی ٢٨٠ هزار هکتاری
پایان یافته
1398/07/24
1400/05/20
کار فرما
شرکت آب منطقه ای گلستان
اهداف طرح
  • شناسایی و مطالعه منابع آب های نامتعارف استان از قبیل زه آب های کشاورزی، پساب تصفیه خانه ها، آب های شور و  لب شور زیرزمینی 
  • استفاده و بهره برداری از آب های نامتعارف در بخش های کشاورزی، شیلات، صنعت و غیره
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول (توجیهی)
فعالیت های اجرایی
  • جمع آوری آمار و اطلاعات دفتری و صحرایی و جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات
  •  تعیین کمیت و کیفیت آب های نامتعارف در بخش های مختلف کشاورزی، آب های شور و لب شور زیرزمینی، پساب تصفیه خانه ها  و ...
  •  ارائه راهکار برای بهبود کیفیت آب های نامتعارف و استفاده از آنها برای مصارف کشاورزی خاص، آبزی پروری، صنعت و ...
  •  بررسی ملاحظات زیست محیطی استفاده از آب های نامتعارف
  •  تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی GIS
  •  برگزاری دوره آموزشی نتایج مطالعات برای کارفرمای طرح
 
موقعیت جغرافیایی
گلستان/ گلستان