پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه هراز و شاخه نور (بلده)
عنوان طرح: مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه هراز و شاخه نور (بلده) مشخصات طرح: انجام مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروانرژی، زمین شناسی، لرزه خیزی، راه های دسترسی و گزارش تلفیق غربالگری و انتخاب ساختگاه های مناسب با استفاده از تحلیل اقتصادی و مالی با توجه به مطالعات انجام شده حدود ٢٠ نقطه مکان یابی شده است که در مجموع پتانسیل تولید انرژی برقابی این نقاط حدود ٥٦ مگاوات می باشد تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش BOO
پایان یافته
1394/09/12
1399/05/12
کار فرما
شرکت آب منطقه ای مازندران
اهداف طرح
شناسایی پتانسیل های نیروگاه های برقابی بر روی روخانه هراز و سرشاخه نور(بلده) و تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش BOO یا BOT
زمانبندی طرح
مطالعات شناخت (پتانسیل یابی)
فعالیت های اجرایی

  • انجام مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروانرژی، زمین شناسی، لرزه خیزی، راه های دسترسی و گزارش تلفیق
  •  غربالگری و انتخاب ساختگاه های مناسب با استفاده از تحلیل اقتصادی و مالی
  •  با توجه به مطالعات انجام شده حدود ٢٠ نقطه مکان یابی شده است که در مجموع پتانسیل تولید انرژی برقابی این نقاط حدود ٥٦ مگاوات می باشد
  •  تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش BOO
موقعیت جغرافیایی
مازندران/ رودخانه هراز (از سرشاخه ها تا دریای خزر )