جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی ...
عنوان طرح: مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه هراز و شاخه نور (بلده)
پایان یافته
1394/09/12
1400/05/20
کار فرما
شرکت آب منطقه ای مازندران
اهداف طرح
شناسایی پتانسیل های نیروگاه های برقابی بر روی روخانه هراز و سرشاخه نور(بلده) و تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش BOO یا BOT
زمانبندی طرح
مطالعات شناخت (پتانسیل یابی)
فعالیت های اجرایی

  • انجام مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروانرژی، زمین شناسی، لرزه خیزی، راه های دسترسی و گزارش تلفیق
  •  غربالگری و انتخاب ساختگاه های مناسب با استفاده از تحلیل اقتصادی و مالی
  •  با توجه به مطالعات انجام شده حدود ٢٠ نقطه مکان یابی شده است که در مجموع پتانسیل تولید انرژی برقابی این نقاط حدود ٥٦ مگاوات می باشد
  •  تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش BOO
موقعیت جغرافیایی
مازندران/ رودخانه هراز (از سرشاخه ها تا دریای خزر )