چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
شبکه تونل¬های مشترک تاسیسات شهرک خاوران
- مساحت محدوده مطالعات : حدود 8/1 کیلومتر مربع - طول کل معابر شهرک: حدود 30 کیلومتر - طول تونل مشترک داخل شهرک: حدود 10 کیلومتر - متوسط ابعاد تونل : 230*200 - تاسیسات داخل تونل : شبکه توزیع آب شرب و خاک، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات، پیش¬بینی فضا برای برق فشار قوی - این طرح اولین مطالعات تونل مشترکت تأسیسات کشور در سطح فازهای مطالعاتی اول و دوم است و این شهرک اولین منطقه¬ای است که پیش از احداث بلوک¬های شهری و بارگذاری، بررسی زیرساخت-های آن در قالب تونل مشترک تأسیسات شهری دیده شده است.
آینده
1389/06/01
1397/09/07
کار فرما

شهرداری منطقه 9 کلانشهر تبریز

اهداف طرح

با اجرای این شبکه تونلی و هدایت تأسیسات به داخل آن تمهیدات مربوط به مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت بحران در شرایط حساسی از قبیل زلزله و جنگ در قالب موارد زیر تا حد زیادی پوشش داده خواهد شد:

افزایش طول عمر تاسیسات، سهولت توسعه و افزایش ظرفیت تأسیسات، سهولت بهره­برداری و نگهداری تأسیسات، افزایش ایمنی و حفاظت تأسیسات، ساماندهی تأسیسات، کاهش حجم حفاری­های تأسیسات، بهبود مسائل زیست­محیطی و اجتماعی

زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم

موقعیت جغرافیایی
محدوده شهرداری منطقه 9 کلانشهر تبریز