پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی حوضه کارون ، دز و کرخه ...
عنوان طرح: مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی حوضه کارون ، دز و کرخه از اراضی ٥٥٠ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام
پایان یافته
1394/10/01
1401/02/10
کار فرما

موسسه جهاد نصر

اهداف طرح

  • ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت در مناطق محروم کشور
  • افزایش تولید ناخالص ملی و بی نیازی از واردات و در مراحل بعد صادرات محصولات
  • مدیریت صحیح آب و منابع زیر زمینی
  • برنامه ریزی، کنترل و مدیریت تولیدات کشاورزی
  • رونق صنایع وابسته
  • ایجاد هسته جمعیتی در محدوده طر ح، بیابان زدایی و تثبیت خاک و غیره
زمانبندی طرح
مدیریت طرح
فعالیت های اجرایی

  • شامل پروژه هایی در نواحی فکه، دشت عباس، هلیلان، کنجانچم و عین خوش در استان ایلام و پروژه هایی در نواحی آبادان و خرمشهر، شمال شهر اهواز و اراضی رودخانه های کارون و دز در استان خوزستان، در مجموع به مساحت بیش از ١٤٠ هزار هکتار
موقعیت جغرافیایی

 خوزستان و ایلام