پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
ساخت ، بهره برداری و انتقالBOT پروژه اجرایی طرح ...
عنوان طرح: ساخت ، بهره برداری و انتقالBOT پروژه اجرایی طرح تصفیه خانه شرب شهرتویسرکان.
پایان یافته
1380/07/07
1400/05/20
کار فرما

شرکت آب منطقه ای استان همدان

اهداف طرح
  • تامین آب بهداشتی برای شهر تویسرکان
زمانبندی طرح
ساخت، بهره برداری و انتقال
فعالیت های اجرایی
  • ظرفیت آب تحویلی: ٧ میلیون مترمکعب در سال
  •  ظرفیت طراحی تصفیه خانه:  ٣٢٠ لیتر در ثانیه (در دو مدول)
  •  جمعیت افق طرح (١٤١٠):  ١٠٠٠٠٠ نفر
  • روش تصفیه: ته نشینی به روش ، فیلتراسیون، کلرزنی
موقعیت جغرافیایی

همدان/ تویسرکان