چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات بازنگری شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در ...
عنوان طرح: مطالعات بازنگری شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران مشخصات طرح: مدلسازی وضع موجود آبرسانی به منطقه، تعیین نقاط ضعف شبکه موجود و رفع آنها، بررسی روند رشد جمعیتی و توسعه شهری، طراحی شبکه توزیع آب مناسب برای انتهای دوره طرح، مطالعات DMA در محدوده طرح
آینده
1395/10/01
1397/09/07
کار فرما

شرکت‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬فاضلاب‭ ‬منطقه‭ ‬1‭ ‬تهران

اهداف طرح
مدلسازی وضع موجود آبرسانی به منطقه، تعیین نقاط ضعف شبکه موجود و رفع آنها، بررسی روند رشد جمعیتی و توسعه شهری، طراحی شبکه توزیع آب مناسب برای انتهای دوره طرح، مطالعات DMA در محدوده طرح
زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم

فعالیت های اجرایی

جمعیت‭ ‬موجود‭ (‬1390‭): ‬1277901نفر‭ ‬

جمعیت‭ ‬افق‭ ‬طرح‭ (‬1410‭): ‬2237919‭ ‬نفر‭ ‬

وسعت‭ ‬محدوده‭ ‬طرح‭: ‬معادل‭ ‬12432‭ ‬هکتار‭ ‬‭ ‬

تعداد‭ ‬مشترکین‭ ‬آب‭: ‬122000‭ ‬مشترک

موقعیت جغرافیایی

منطقه‭ ‬یک‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬فاضلاب‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ (‬مناطق‭ ‬1،‭ ‬2،‭ ‬3،‭ ‬4‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭)‬