یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
انجام مطالعات مرحله اول و خدمات مهندسی مرحله دوم ...
عنوان طرح: انجام مطالعات مرحله اول و خدمات مهندسی مرحله دوم طرح شبکه توزیع آب شرب موجود در ناحیه شهر ری.
پایان یافته
1389/02/01
1400/05/20
کار فرما

شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران

اهداف طرح
 •  بررسی روند رشد جمعیتی و توسعه شهری 
 •  طراحی شبکه توزیع آب مناسب برای انتهای دوره طرح
 • مدل سازی وضع موجود شبکه توزیع آب شهر ری و تعیین نقاط ضعف شبکه موجود و رفع آنها  
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی و تفصیلی)

فعالیت های اجرایی
 • جمعیت محدوده موجود :  ٣٤٠٠٠٠٠ نفر 
 •  جمعیت افق طرح :  ٤٠٦٠٠٠ نفر    
 •  وسعت محدوده طرح معادل  ٣٥٠٠ هکتار
 •  تعداد مشترکین آب  ٤٥٠٠ مشترک
 •  مخازن تغذیه کننده شبکه ٣ مخزن  ٢٠٠٠٠ مترمکعبی
 •  مصرف سرانه افق طرح :  ٢٤٠ لیتر در روز به ازای هر متر
 •  گذر حجمی حداکثر روزانه :  ١٨٠٤ لیتر در ثانیه
 •  گذر حجمی حداکثر ساعتی :  ٢٧٠٦ لیتر در ثانیه
 •  حجم آب مورد نیاز سالانه در افق طرح : ٣٥/٥٦ میلیون مترمکعب   
موقعیت جغرافیایی

تهران/ شهر ری