سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری ...
عنوان طرح: مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب.
پایان یافته
1396/01/01
1400/05/20
کار فرما

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اهداف طرح
  • بررسی و مطالعه امکان احداث تونل مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب
  • بررسی و مطالعه پتانسیل های فنی و اجرایی
  • انتقال و ساماندهی تاسیسات شهری(آب ، برق ، گاز ، مخابرات و...) به منظور افزایش ایمنی و طول عمر تاسیسات، سهولت در نگهداری و بهره برداری، سهولت در توسعه و گسترش شبکه ها در سطح شهر، کاهش حجم حفاری ها، بهبود تاثیرات زیست محیطی، مدیریت بهینه در شرایط بحران
زمانبندی طرح

مطالعات جامع

فعالیت های اجرایی

  • محدوده مورد مطالعه: مناطق ٢٢ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧ ،١٦ ، ١٠ ، ٩ ، ٥ ، ٢ شهرداری تهران 
  • مساحت محدوده مطالعات:  ٢٨٠ کیلومتر مربع
  • طول کل تونل مشترک تاسیسات پیشنهادی برای شهر تهران: ٤٨٦ کیلومتر 
  • تاسیسات داخل تونل: شبکه توزیع آب شرب و خام، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات، کنترل ترافیک
موقعیت جغرافیایی

مناطق 2 ، 5 ، 9 ، 10 ، 16، 17 ، 18 ، 19 ، 21  22  شهرداری تهران