پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان
عنوان طرح: طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان. مشخصات طرح: حفاری تونل ورودی به طول ١٩٠٠٠ متر با استفاده از یک دستگاه (TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال ورودی به سمت مغار و دمنتاژ TBMدر مغار حفاری تونل خروجی به طول حدود ١٨.٨٥٧ متر با استفاده از یک دستگاه(TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال خروجی به سمت مغار و دمونتاژ TBM در مغار حفاری یک تونل دسترسی به روش NATM به طول ٢٥٨٩ متر با شیب منفی ١١.٥ درصد حفاری یک مغار به روش NATM جهت دمونتاژ دستگاه های حفاری
پایان یافته
1390/11/01
1398/09/10
کار فرما

شرکت آب منطقه ای کرمان

اهداف طرح

  • کم کردن بخشی از وابستگی آب شرب شهر کرمان به منابع آب زیرزمینی
  •  تامین بخشی از نیاز آب شرب شهر کرمان از منابع آبی مطمئن
  •  انتقال آب مازاد بر نیازهای کشاورزی شرب و صنعت
زمانبندی طرح

طرح و ساخت

فعالیت های اجرایی

  • حفاری تونل ورودی به طول  ١٩٠٠٠ متر با استفاده از یک دستگاه (TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال ورودی به سمت مغار و دمنتاژ TBMدر مغار
  • حفاری تونل خروجی به طول حدود ١٨.٨٥٧ متر با استفاده از یک دستگاه(TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال خروجی به سمت مغار و دمونتاژ TBM در مغار
  • حفاری یک تونل دسترسی به روش NATM به طول  ٢٥٨٩ متر با شیب منفی ١١.٥ درصد
  • حفاری یک مغار به روش NATM جهت دمونتاژ دستگاه های حفاری
موقعیت جغرافیایی

جنوب شرقی شهر کرمان /  شهر رابر