پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان
عنوان طرح: طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان.
پایان یافته
1390/11/01
1403/04/17
کار فرما

شرکت آب منطقه ای کرمان

اهداف طرح

  • کم کردن بخشی از وابستگی آب شرب شهر کرمان به منابع آب زیرزمینی
  •  تامین بخشی از نیاز آب شرب شهر کرمان از منابع آبی مطمئن
  •  انتقال آب مازاد بر نیازهای کشاورزی شرب و صنعت
زمانبندی طرح

طرح و ساخت

فعالیت های اجرایی

  • حفاری تونل ورودی به طول  ١٩٠٠٠ متر با استفاده از یک دستگاه (TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال ورودی به سمت مغار و دمنتاژ TBMدر مغار
  • حفاری تونل خروجی به طول حدود ١٨.٨٥٧ متر با استفاده از یک دستگاه(TBM (Double Shield با شیب مثبت از پرتال خروجی به سمت مغار و دمونتاژ TBM در مغار
  • حفاری یک تونل دسترسی به روش NATM به طول  ٢٥٨٩ متر با شیب منفی ١١.٥ درصد
  • حفاری یک مغار به روش NATM جهت دمونتاژ دستگاه های حفاری
موقعیت جغرافیایی

جنوب شرقی شهر کرمان /  شهر رابر