پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مطالعات توجیهی سد هرجاب
عنوان طرح: مطالعات توجیهی سد هرجاب مشخصات طرح: احداث سد مخزنی خارج از بستر به منظور تامین آب شرب شهر جدید هشتگرد از آب مازاد حوضه کردان تامین آب جهت تغذیه آب های زیرزمینی دشت هشتگرد استفاده بهینه از پساب خروجی تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد جهت تغذیه مصنوعی آبخوان و تامین کمبود آب کشاورزی
در دست اجرا
1397/08/19
1399/05/12
کار فرما

شرکت سهامی آب منطقه ا ی البرز

اهداف طرح
  • احداث سد مخزنی خارج از بستر به منظور تامین آب شرب شهر جدید هشتگرد از آب مازاد حوضه کردان
  • تامین آب جهت تغذیه آب های زیرزمینی دشت هشتگرد
  • استفاده بهینه از پساب خروجی تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد جهت تغذیه مصنوعی آبخوان و تامین کمبود آب کشاورزی
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول (توجیهی)

فعالیت های اجرایی

  • سد مخزنی و تاسیسات وابسته خطوط انتقال آب شرب
  • خطوط انتقال پساب به محل های تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد
  • ایستگاه های پمپاژ آب و پساب تصفیه شده  راه های دسترسی به تاسیسات مرتبط
موقعیت جغرافیایی

البرز/ در مجاورت رودخانه کردان - ده کیلومتری غرب شهر جدید هشتگرد