پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
طرح مطالعات آسیب شناسی سدهای مخزنی استان خوزستان ...
عنوان طرح: طرح مطالعات آسیب شناسی سدهای مخزنی استان خوزستان (کرخه، کارون، مسجد سلیمان، جره، شهید عباسپور، کارون ٣ و دز)
آینده
1398/07/23
1400/05/20
کار فرما

سازمان آب و برق خوزستان

اهداف طرح

  • شناسایی و بررسی آسیب های ایجاد شده در سدها، تاسیسات وابسته و جنبی و ارائه راهکارهای رفع آسیب ها، طرح های علاج بخشی و دستورالعمل های اجرایی مناسب برای بهبود عملکرد و بهره برداری از سدها 
  •   تهیه بانک اطلاعاتی در محیط GISبرای تمامی سدهای موضوع قرارداد
زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬موردی

فعالیت های اجرایی
  • بررسی آسیب های وارده به ابزار دقیق سدها و ارائه طرح ترمیم و بازسازی ابزار و انجام طراحی ابزار جدید در صورت لزوم جهت بروزرسانی رفتارنگاری سدها
  •  انجام بازدیدهای تخصصی و کارشناسی جهت شناسایی آسیب های وارده به سدها و سازه های مربوطه
  •  جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات و بررسی های میدانی و ارائه دستور کار جهت تکمیل اطلاعات تهیه بانک اطلاعاتی  GIS
  •  تعیین ابعاد و جزییات آسیب ها و ارائه طرح های علاج بخشی
  •  برآورد اولیه هزینه های اجرایی طرح های علاج بخشی
  •  ارائه شرح خدمات جهت تکمیل مطالعات آتی آسیب شناسی سدها
موقعیت جغرافیایی

خوزستان/ خوزستان