پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
طرح مطالعات آسیب شناسی سدهای مخزنی استان خوزستان ...
عنوان طرح: طرح مطالعات آسیب شناسی سدهای مخزنی استان خوزستان (کرخه، کارون، مسجد سلیمان، جره، شهید عباسپور، کارون 3 و دز) مشخصات طرح: شناسایی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آسیب‭ ‬های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سدها،‭ ‬تاسیسات‭ ‬وابسته‭ ‬و‭ ‬جنبی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکارهای‭ ‬رفع‭ ‬آسیب‭ ‬ها،‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬علاج‭ ‬بخشی‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‭ ‬های‭ ‬اجرایی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬سدها‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬سدهای‭ ‬موضوع‭ ‬قرارداد
آینده
1394/05/01
1397/09/07
کار فرما

شرکت‭ ‬سهامی‭ ‬سازمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬خوزستان

اهداف طرح

شناسایی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آسیب‭ ‬های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سدها،‭ ‬تاسیسات‭ ‬وابسته‭ ‬و‭ ‬جنبی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکارهای‭ ‬رفع‭ ‬آسیب‭ ‬ها،‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬علاج‭ ‬بخشی‭ ‬و‭ ‬دستورالعمل‭ ‬های‭ ‬اجرایی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬از‭ ‬سدها‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬محیط  ‬برای‭ ‬تمامی‭ ‬سدهای‭ ‬موضوع‭ ‬قرارداد

زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬موردی

فعالیت های اجرایی
مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و نیز سازمان های دولتی و بخش خصوصی در ارتباط با موضوع
جمع آوری مدارک، آمار، گزارشات، نقشه ها و اطلاعات لازم در ارتباط با طرح و تحلیل اولیه آسیب ها
بررسی آسیب های وارده به ابزار دقیق سدها و ارائه طرح ترمیم و بازسازی ابزار و انجام طراحی ابزار جدید در صورت لزوم جهت بروزرسانی رفتارنگاری سدها
انجام بازدیدهای تخصصی و کارشناسی جهت شناسایی آسیب های وارده به سدها و سازه های مربوطه
جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات و بررسی های میدانی و ارائه دستور کار جهت تکمیل اطلاعات
تهیه بانک اطلاعاتی GIS
تعیین ابعاد و جزییات آسیب ها و ارائه طرح های علاج بخشی
برآورد اولیه هزینه های اجرایی طرح های علاج بخشی
ارائه شرح خدمات جهت تکمیل مطالعات آتی آسیب شناسی سدها
تهیه گزارش نهایی مطالعات آسیب شناسی و علاج بخشی سدها
موقعیت جغرافیایی

سد‭ ‬شهید‭ ‬عباسپور‭: ‬سد‭ ‬بتنی‭ ‬دو‭ ‬قوسی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬380‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬55‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬شهرستان‭ ‬مسجد‭ ‬سلیمان‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬کارون‭ ‬

سد‭ ‬مسجد‭ ‬سلیمان‭ : ‬سد‭ ‬خاکی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬177‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬497‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬25/5‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬شهر‭ ‬مسجد‭ ‬سلیمان‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬کارون

سد‭ ‬مارون‭ : ‬سد‭ ‬خاکی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬165‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬345‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬بهبهان‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬مارون

سد‭ ‬جره‭ : ‬سد‭ ‬خاکی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬733‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬35‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬رامهرمز‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رود‭ ‬زرد

سد‭ ‬کارون‭ ‬3‭ : ‬سد‭ ‬بتنی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬205‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬462‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬28‭ ‬کیلومتری‭ ‬شرق‭ ‬شهرستان‭ ‬ایذه‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬کارون

سد‭ ‬دز‭ : ‬سد‭ ‬بتنی‭ ‬دو‭ ‬قوسی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬203‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬212‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬23‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬اندیمشک‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬دز

سد‭ ‬کرخه‭ : ‬سد‭ ‬خاکی‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬127‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬طول‭ ‬تاج‭ ‬3030‭ ‬متر‭ ‬در‭ ‬22‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬شهرستان‭ ‬اندیمشک‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رودخانه‭ ‬کرخه