پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
طرح احداث سد مخزنی زولا و تأسیسات وابسته
تنظیم‭ ‬آب‭ ‬های‭ ‬رودخانه‭ ‬زولا‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬دشـت‭ ‬سلماس‭ ‬و‭ ‬قره‭ ‬قاغ‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬85‭/‬3‭ ‬میلیون‭ ‬مترمکعب‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬شهرهای‭ ‬سلماس‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬مترمکعب‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬1/2‭ ‬مگاوات
آینده
1379/12/01
1397/09/07
کار فرما

شرکت‭ ‬سهامی‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی

اهداف طرح

تنظیم‭ ‬آب‭ ‬های‭ ‬رودخانه‭ ‬زولا‭ ‬برای‭ ‬آبیاری‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬دشـت‭ ‬سلماس‭ ‬و‭ ‬قره‭ ‬قاغ‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬85‭/‬3‭ ‬میلیون‭ ‬مترمکعب‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬شهرهای‭ ‬سلماس‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬مترمکعب‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬1/2‭ ‬مگاوات

زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬مرحـله‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬عالیه‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬کارگاهی

فعالیت های اجرایی
نوع سد: خاکی با هسته رسی 
مشخصات مهندسی: ارتفاع از پی 83 متر، طول تـاج 323 متـر، سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به ظرفیت 925 متر مکعب در ثانیه، حجم مخزن در تراز نرمال 72 میلیون متر مکعب
حوضه آبریز: ارتفاعات شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه
آبدهی متوسط سالانه: 151/30 میلیون متر مکعب 
هزینه اجرا: 650 میلیارد ریال (سال های 1380 لغایت 1394)
موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬آذربایجـان‭ ‬غـربـی،‭ ‬شـمـال‭ ‬ارومیه‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬سلماس