پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مدیریت طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان ایلام
عنوان طرح: مدیریت طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان ایلام.
پایان یافته
1393/08/01
1400/05/20
کار فرما
مجری طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور
اهداف طرح
  • رشد و رونق اقتصادی بخش کشاورزی و بخش های مرتبط
  • تمرکز جمعیت و رشد آن در این مناطق با ایجاد رونق اقتصادی
  • کاهش حساسیت اقتصاد کشور نسبت به چالش های سیاسی خارجی با درون زا شدن
  • رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این مناطق
زمانبندی طرح
مدیریت طرح
فعالیت های اجرایی
  • پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده دویرج به مساحت  ٧٥٨٥ هکتار
  • پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده کنگیر به مساحت  ١٨٥٠ هکتار
  • پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده میمه به مساحت  ٢٧٠٠ هکتار
  • پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده گرمسیری به مساحت  ١٧٥٥٩ هکتار
موقعیت جغرافیایی
استان ایلام