پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
کنترل سیلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی در سطح حوضه مجتمع مس سرچشمه
عنوان طرح:کنترل سیلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی در سطح حوضه مجتمع مس سرچشمه
در دست اجرا
1403/04/13
1403/04/17
کار فرما
شرکت ملی صنایع مس ایران - مجتمع مس سرچشمه
اهداف طرح
  • شناسایی مناطق سیل‌خیز و محدوده‌های آسیب‌پذیر
  • ارائه راهکار جهت کنترل و مهار سیلاب
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول، دوم و سوم (توجیهی، تفصیلی و نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • مساحت کل حوضه آبریز حدود ٤٦ کیلومتر مربع و دارای ١٧ حوضه اصلی
  • ٨ کیلومتر کانال فرعی جمع آوری آب‌های سطحی موجود
  • ٨.٥ کیلومتر رودخانه و آبراهه اصلی موجود جمع‌آوری آب‌های سطحی
  • بررسی ٢٠ نقطه بحرانی در سطح حوضه
  • حدود ٤٠  کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی 
  • ارائه الگوی مطلوب جمع‌آوری و کنترل آب‌های سطحی و طرح‌های کنترل و مهار سیلاب
موقعیت جغرافیایی
استان کرمان / مس سرچشمه