پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق ١، ١١ و ١٤ شهرداری تهران
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق ١ ، ١١ و ١٤ شهرداری تهران
پایان یافته
1403/04/12
1403/04/17
کار فرما
شهرداری مناطق 1، 11 و 14 تهران
 
اهداف طرح
  • جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های مناطق
  • بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه ٣ و ٤
  • جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های اصلی مناطق و در نهایت تهیه بانک اطلاعاتی GIS
زمانبندی طرح
مطالعات طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی
 
فعالیت های اجرایی
  • مجموع مساحت مناطق: حدود ٨١٠٠ هکتار
  • مجموع طول معابر در سطح مناطق: حدود ١٣٠٠ کیلومتر
  • مجموع طول کانال های اصلی در سطح مناطق: حدود ٥٨ کیلومتر
  • مجموع طول کانال ها و انهار درجه ٣ و ٤ در سطح مناطق: حدود ١٢٠٠ کیلومتر
  • مجموع طول طرح های الگوی مطلوب کانال ها و انهار درجه ٣ و ٤ در سطح مناطق: حدود ١١٦ کیلومتر
  • مجموع طول طرح های مرمت و بهسازی کانال ها و انهار درجه ٣ و ٤ در سطح مناطق: حدود ١٨ کیلومتر
موقعیت جغرافیایی
تهران مناطق ١، ١١  و ١٤ شهرداری تهران