جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
انجام خدمات مشاوره تامین مالی شبکه آیدوغموش ...
عنوان طرح: انجام خدمات مشاوره تامین مالی شبکه آیدوغموش با روش فاینانس داخلی (موضوع ماده 56 قانون الحاق).
آینده
1401/01/31
1401/02/10
کار فرما
شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
اهداف طرح
جذب تامین کننده مالی در قالب ماده 56 به منظور تامین هزینه های اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی
زمانبندی طرح
تهیه مدل مالی و تدوین اسناد مالی
فعالیت های اجرایی
  • مدل مالی و جداول پرداخت و بازپرداخت تسهیلات
  • تهیه اسناد مناقصه تامین کننده مالی
  • ارزیابی مناقصه گران و تعیین برنده در هماهنگی با کارفرما
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان شرقی / میانه