چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح آبرسانی به شهرهای نکا و بهشهر از سد گلورد
هدف از انجام پروژه تامین، تصفیه و انتقال آب به منظور تامین نیاز شرب، صنعت شهرهای بهشهر و نکاء می باشد. در این پروژه آب خام توسط تاسیسات آبگیری از سد گلورد به نزدیکی روستای تازه آباد در جنوب شهر بهشهر منتقل شده و پس از تصفیه شدن از طریق خط انتقال آب، شهرها و روستاهای تحت پوشش را تغذیه می کند.
آینده
1396/01/01
1397/09/07
کار فرما

شرکت‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬مازندران

زمانبندی طرح

طرح‭ ‬و‭ ‬ساخت

فعالیت های اجرایی

ابعاد‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تونل‭ ‬حداقل‭ ‬3‭ ‬متر

رقوم‭ ‬شروع‭ ‬تونل‭ ‬منطبق‭ ‬بر‭ ‬پروفیل‭ ‬هیرولیکی‭ ‬مسیر‭ ‬خط‭ ‬انتقال‭ ‬اصلی‭ ‬620‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریا

رقوم‭ ‬خاتمه‭ ‬تونل‭ ‬منطبق‭ ‬بر‭ ‬پروفیل‭ ‬هیدرولیکی‭ ‬مسیر‭ ‬خط‭ ‬انتقال‭ ‬اصلی‭ ‬608‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬دریا

شیب‭ ‬هیدرولیکی‭ ‬مسیر‭ ‬تونل‭ ‬0/2‭ ‬

طول‭ ‬کل‭ ‬مسیر‭ ‬جاده‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬ورودی‭ ‬تونل‭ ‬حدود‭ ‬1120‭ ‬متر

طول‭ ‬مسیر‭ ‬لوله‭ ‬گذاری‭ ‬تا‭ ‬نقطه‭ ‬پیشنهادی‭ ‬ورودی‭ ‬تونل‭ ‬حدود‭ ‬346‭ ‬متر

طول‭ ‬تقریبی‭ ‬تونل‭ ‬حدود‭ ‬5632‭ ‬متر

طول‭ ‬مسیر‭ ‬لوله‭ ‬گذاری‭ ‬از‭ ‬خروجی‭ ‬تونل‭ ‬تا‭ ‬تصفیه‭ ‬خانه‭ ‬آب‭ ‬حدود‭ ‬5743‭ ‬متر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬1170‭ ‬متر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طول‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬ورودی‭ ‬تونل‭ ‬است‭.‬

عرض‭ ‬جاده‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬مسیرهای‭ ‬اتصالی‭ ‬تا‭ ‬نقطه‭ ‬شروع‭ ‬ترانشه‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نقطه‭ ‬انتهای‭ ‬ترانشه‭ ‬خروجی‭ ‬تونل‭ ‬تا‭ ‬اتصال‭ ‬به‭ ‬جاده‭ ‬جنگلی‭ ‬عباس‭ ‬آباد‭ ‬5‭ ‬متر‭ ‬است‭.‬

موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬درمحدوده‭ ‬شهرستان‭ ‬های‭ ‬بهشهر‭ ‬و‭ ‬نکا