پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی ...
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 1، 11 و 14 شهرداری تهران مشخصات طرح: انجام مطالعات طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های مناطق و بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه 3 و 4 و همچنین جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های اصلی مناطق و در نهایت تهیه بانک اطلاعاتی GIS
آینده
1392/01/01
1397/09/07
کار فرما

شهرداری‭ ‬مناطق‭ ‬1،‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬تهران

اهداف طرح
انجام مطالعات طراحی مفهومی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های مناطق و بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه 3 و 4 و همچنین جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های اصلی مناطق و در نهایت تهیه بانک اطلاعاتی GIS
 
زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬طراحی‭ ‬مفهومی،‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬تفصیلی

فعالیت های اجرایی

مجموع‭ ‬مساحت‭ ‬مناطق‭: ‬حدود‭ ‬8100‭ ‬هکتار

مجموع‭ ‬طول‭ ‬معابر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مناطق‭: ‬حدود‭ ‬1300‭ ‬کیلومتر

مجموع‭ ‬طول‭ ‬کانال‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مناطق‭: ‬حدود‭ ‬58‭ ‬کیلومتر

مجموع‭ ‬طول‭ ‬کانال‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬انهار‭ ‬درجه‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مناطق‭: ‬حدود‭ ‬1200‭ ‬کیلومتر

مجموع‭ ‬طول‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬الگوی‭ ‬مطلوب‭ ‬کانال‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬انهار‭ ‬درجه‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مناطق‭: ‬حدود‭ ‬116‭ ‬کیلومتر

مجموع‭ ‬طول‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬مرمت‭ ‬و‭ ‬بهسازی‭ ‬کانال‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬انهار‭ ‬درجه‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مناطق‭: ‬حدود‭ ‬18‭ ‬کیلومتر

موقعیت جغرافیایی

منطقه‭ ‬1،‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬14‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران