سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
مطالعات بازنگری شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
عنوان طرح: مطالعات بازنگری شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. مشخصات طرح: جمعیت موجود (١٣٩٠): ١،٢٧٧،٩٠١ نفر جمعیت افق طرح (١٤١٠): ٢،٢٣٧،٩١٩ نفر وسعت محدوده طرح: معادل ١٢،٤٣٢ هکتار تعداد مشترکین آب: ١٢٢،٠٠٠ مشترک
پایان یافته
1396/02/01
1398/09/10
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران
اهداف طرح
  • مدلسازی وضع موجود آبرسانی به منطقه و تعیین نفاط ضعف شبکه موجود و رفع آنها
  •  بررسی روند رشد جمعیتی و توسعه شهری و طراحی شبکه توزیع آب مناسب برای انتهای دوره طرح 
  •   مطالعاتDMA در محدوده طرح 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی،تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • جمعیت موجود (١٣٩٠): ١،٢٧٧،٩٠١ نفر
  •  جمعیت افق طرح (١٤١٠): ٢،٢٣٧،٩١٩  نفر    
  •  وسعت محدوده طرح: معادل ١٢،٤٣٢ هکتار
  •  تعداد مشترکین آب: ١٢٢،٠٠٠ مشترک
موقعیت جغرافیایی
تهران/ منطقه یک آب و فاضلاب شهر تهران
مناطق 1، 2، 3، 4، 6 شهرداری تهران